Ekologické atesty našeho kompozitního dřeva

Společnost Silvadec se řídí politikou ekologické odpovědnosti a splňuje přísné normy ochrany životního prostředí. Využívá také řadu postupů, které zaručují její ekologické závazky. V tomto oddíle najdete oficiální dokumenty potvrzující naše certifikace, štítky a ekologické závazky.

Proces ISO 14001

logo_iso-14001-webSpolečnost Silvadec je od března 2014 1. francouzským výrobcem kompozitního dřeva, který získal osvědčení podle mezinárodní normy ISO 14001.

Vyznačuje se tedy důrazným závazkem v oblasti ochrany životního prostředí na základě systému řízení ochrany životního prostředí, jehož základem je dodržování francouzských předpisů: společnost Silvadec usiluje o snižování dopadů na životní prostředí v rámci procesu stálého zlepšování.

Závazek PEFC

Společnost SILVADEC se zapojuje do odpovědného přístupu k udržitelné správě lesů a od roku 2011 je držitelem osvědčení PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Volí vždy čistou a lokální produkci, pyšní se tím, že 100 % jejích dodavatelů dřevěné moučky je z Francie a zapojují se do procesů PEFC.

Nízké emise těkavých organických sloučenin

dgaln_a__couleur-webNaše výrobky z kompozitního dřeva Silvadec®️ jsou šetrné k životnímu prostředí a neohrožují zdraví koncového uživatele a vyznačují se zejména velmi nízkými emisemi těkavých organických sloučenin (VOC). To prokazuje zisk označení kategorie „Emise ve vnitřním vzduchu“ A+.

Podpora

logo_ademe-webSpolečnost SILVADEC využila podporu úřadu ADEME (Úřad pro ochranu životního prostředí a řádné využívání energií) při svém vzniku v roce 2001.

Především pro svůj inovativní proces recyklace dřevěných hoblin a pilin pro výrobu výrobků z kompozitního dřeva, které jsou odolné vůči hnilobě a UV záření a jsou určené pro venkovní použití.

Následně pro zavedení systému recyklace odpadu z kompozitního dřeva ve svém výrobním závodě.

A konečně v roce 2016 v rámci postupu ORPLAST (Cíl recyklace plastů), který má za cíl podporu začleňování recyklovaných umělých hmot do průmyslové výroby v rámci kruhového hospodářství a ochrany zdrojů.“

Zásady ochrany životního prostředí 2017

Ppolitique-environnementale-2017-15-12-2016ři svém založení společnost Silvadec využila podpory úřadu ADEME (Úřad pro ochranu životního prostředí a řádné využívání energií).
Společnost Silvadec potvrzuje svůj závazek dodržování předpisů pro ochranu životního prostředí a stálého zlepšování svých procesů a výkonnosti v oblasti ochrany životního prostředí s využitím svého ekologického systému řízení.

Mezinárodní ocenìní od SGBC

Ppolitique-environnementale-2017-15-12-2016rada Singapore Green Building Council (SGBC) je organizací, která propaguje udržitelný rozvoj v oblasti stavebnictví. Hodnotí ekologický rozmìr výrobkù, které mají být používány pøi výstavbì budov.
V roce 2017 získala spoleènost Silvadec nejvyšší známku, jaká kdy byla radou Singapore Green Building Council (SGBC) nìjakému výrobci kompozitního døeva udìlena.