Silvadec, společnost vyznávající hodnoty

Silvadec očima svých vedoucích, podnik směřující k budoucnosti

V nadšení z podnikatelského dobrodružství jsme v roce 2001 založili Silvadec a uvedli na evropský trh nový výrobek, kompozitní dřevo Silvadec®. Vsadili jsme na inovace a dobývání nových trhů a jsme velmi hrdí, že se naše společnost stala evropským lídrem v oboru kompozitního dřeva. Jsme si vědomi velkých ekologických výzev naší doby, a jsme proto zapojeni do aktivní politiky snižování našeho dopadu na životní prostředí, potvrzené certifikací ISO 140001, kterou jsme získali v roce 2014. Společnost Silvadec od svého zrodu umožnila vznik více než 80 pracovních míst v Evropě. Spolu se všemi našimi spolupracovníky jsme stále připraveni, abychom uspokojili naše zákazníky.


Bénédicte Jézéquel a Philippe Crez, spoluzakladatelé Silvadec

Organizace k službám zákazníků

Společnost Silvadec je zorganizována tak, aby zajistila svým zákazníkům služby nablízku v místním měřítku. Ve velmi rozvinuté distribuční síti na celém území se opírá o partnery vybrané pro jejich profesionalitu.

Společnost Silvadec jim zajišťuje pravidelná a trvalá školení o výrobcích Silvadec® a dodává jim informační nástroje pro zákazníky. Silvadec tedy disponuje řešeními v blízkosti pro poskytování špičkových služeb i poradenství o používání jejích výrobků.

Společnost Silvadec nicméně zůstává velmi přístupná svým prodejcům. Její poradci jsou stále dostupní a k dispozici, aby zodpověděli jejich dotazy.

V roce 2017 byla založena nìmecká spoleènost Silvadec Deutschland zamìøená na výrobu a prodej výrobkù se znaèkou Silvadec. Jejím cílem je pomoci pøi mezinárodním rozvoji znaèky a souèasnì zaruèit stálou a optimální úroveò služeb klientùm a kvality výrobkù. Jejím cílem je recyklace vedlejších produktù z pily (døevìné piliny a hobliny) na døevìnou mouèku urèenou pro výrobu kompozitních prken Silvadec. Spoleènost Silvadec tak získává kontrolu nad:

  • pùvodem a stálostí døevìné mouèky v èase,
  • zabezpeèením objemù potøebných pro zajištìní svého mezinárodního rozvoje,
  • minimalizací emisí CO2 v souvislosti s pøepravou surovin, které pochází z místních zdrojù.

Technologie ve službách inovace

„V souvislosti se svým zaměřením na budoucnost společnost Silvadec neustále inovuje a nabízí upravitelné a praktické výrobky a ke dřevu přidává moderní a estetické materiály.

Postupně uvedla na trh řady teras, plotů, zábradlí a obkladů s výrobky vyhovujícími francouzskému a evropskému trhu (estetika, normy, atd.).

Tato dynamičnost pokračuje a Silvadec investuje do výzkumu a vývoje. Zaměřuje se i na lidský potenciál svých týmů a zapojuje se do vzdělávacího cyklu. Přijímá tedy a školí učně a rozvíjí spolupráci s univerzitami a vědci.“

C2J: na cestě ke kruhovému hospodářství

logoc2j-webPro zajištění své budoucnosti společnost Silvadec vytvořila v roce 2014 podnik C2J, joint-venture založený ve spolupráci s Josso, největší pilou v Bretani. Jejím cílem je recyklace vedlejších produktù z pily (døevìné piliny a hobliny) na døevìnou mouèku urèenou pro výrobu kompozitních prken Silvadec. Spoleènost Silvadec tak získává kontrolu nad:

  • pùvodem a stálostí døevìné mouèky v èase,
  • zabezpeèením objemù potøebných pro zajištìní svého mezinárodního rozvoje,
  • minimalizací emisí CO2 v souvislosti s pøepravou surovin, které pochází z místních zdrojù.

Spoleènost C2J je od roku 2018 ze 100 % vlastnìna spoleèností Silvadec. Spoleènost Silvadec posiluje své hospodáøské, ekologické i spoleèenské investice prostøednictvím spoleènosti C2J a zapojuje se do výrazné úèasti na udržitelném rozvoji.